You are currently viewing การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบจังหวัดตรัง
การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบจังหวัดตรัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 วิทยาเขตตรังและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง โดย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ผู้นำชุมชนต้นแบบจังหวัดตรัง รวมถึงอาจารย์สาขาประจำสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือการส่งเสริมกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบจังหวัดตรัง ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

ตามที่วิทยาเขตตรังจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังโดยในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั้ง 6 ฝ่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เทศบาลนครตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ตกลงให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ วิทยาการ ความรู้และความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ต่อกัน เพื่อการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ สาธารณะหรือการศึกษาร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่แต่ละฝ่ายจัดขึ้น โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เล็งเห็นถึงความสำคัญในฐานะสถาบันการศึกษาในพื้นที่ มีบุคลากรที่จะช่วยในการสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัตตรังให้ดีขึ้นต่อไป

โดยการประชุมได้หารือในประเด็น ดังต่อไปนี้

 • นำเสนอแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบจังหวัดตรัง
  • ชุมชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านพรุจูด
  • ชุมชนท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงาน สืบสานภูมิปัญญานาชุมเห็ด
  • ชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก
  • ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
  • ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหน้าเขา-ในวัง
  • ชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบ
  • ชมุชนท่องเที่ยวบ้านยูงงาม
  • ระดมความคิดเห็นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบจังหวัดตรัง