งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (หลักสูตรปริญญาตรี)

หลักสูตร/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน
การจัดการการท่องเที่ยว
17,000 บาท
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
16,000 บาท
บัญชีบัณฑิต
16,000 บาท
การเงินประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
16,000 บาท
การตลาด
16,000 บาท
การจัดการรัฐกิจ
16,000 บาท
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
16,000 บาท
ธุรกิจดิจิทัล
16,000 บาท
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ชั้นปีที่ 3 เรียนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)
46,000 บาท
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ชั้นปีที่ 3 เรียนที่