สิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ และ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา วิทยาเขตตรัง

1. อาคารสถานที่และบรรยากาศโดยรอบวิทยาขตตรัง

2. ศูนย์กีฬา

3. ห้องสมุด

4. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

6. หอพักนักศึกษา