งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ และ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา วิทยาเขตตรัง

1. อาคารสถานที่และบรรยากาศโดยรอบวิทยาขตตรัง