งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

หลักสูตรคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ประกอบด้วย 9 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บ