การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

ประกาศ : การเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

>> การรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่

     ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ศึกษารายละเอียดคำแนะนำ สำหรับการรายงานตัวเข้าศึกษาจากประกาศตามที่แนบโดยละเอียด เพื่อมิให้เสียสิทธิ์การเป็นนักศึกษา

ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าระบบตรวจสอบรหัสนักศึกษา และ พิมพ์แบบฟอร์มใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา

หมายเหตุ :

1. สืบค้นรหัสนักศึกษาด้วยเลขที่บัตรประชาชน 
2. เข้าพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระบบและนำไปให้โรงเรียน/สถานศึกษารับรอง แล้วดำเนินการสแกนไฟล์ Upload เข้าระบบรายงานตัวนักศึกษา (คู่มือขั้นตอนการพิมพ์แบบฟอร์ม)

3. มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้นักศึกษาใหม่ค้นรหัสนักศึกษาได้ตามรอบการสอบคัดเลือก(TCAS) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ***หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ งานทะเบียนฯ ม.อ.ตรัง  075-201726, 075-201727

ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ (สน.1-2) และ Upload เอกสารรับรายงานตัว

การบันบักข้อมูล สน.1-2 :

1. เข้าสู่ระบบโดยการ กรอกรหัสนักศึกษา จำนวน 10 หลัก

2. รหัสผ่าน ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก แต่หากเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ระบุ PASSPORT ID ของตนเอง
    หากนักศึกษาเคยเปลี่ยน PSU PASSPORT ให้ใช้ PASSPORT ที่เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านเข้าระบบ
3. ขอให้นักศึกษาตรวจสอบการสะกดชื่อ และ นามสกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษให้ตรงกับ ชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏในบัตรประชาชน (หากไม่ตรงจะมีปัญหาตอนทำบัตรนักศึกษาใหม่)
4. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วยสมบูรณ์ 100% หากกรอกข้อมูลไม่ครบจะไม่สามารถเข้าระบบ Upload เอกสารฯ ได้
 
  ***หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ support@cc.psu.ac.th หรือ 074-282072, 074-282124

ขั้นตอนที่ 3 : Upload เอกสารรับรายงานตัว

การ Upload เอกสารรายงานตัว : 

1. นักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา ในระบบ สน.1-2 ให้แล้วเสร็จ สมบูรณ์ 100% จึงจะสามารถเข้าระบบ Upload ไฟล์เอกสารฯในระบบ SE-DOC ได้
2. ไฟล์เอกสารที่ต้อง Upload เข้าสู่ระบบ ประกอบด้วย รูปถ่ายชุดนักศึกษา บัตรประชาชน ระเบียนผลการเรียน (ป.พ.1/รบ.) 
3. กรุณาตรวจสอบรูปแบบไฟล์ ที่ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก่อนดำเนินการ Upload ไฟล์เข้าสู่ระบบ
4. คำแนะนำและขั้นตอนในการอัพโหลดเอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ (Click)

   ***หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ งานทะเบียนฯ ม.อ.ตรัง  075-201726, 075-201727

1. ตัวอย่างภาพถ่ายสำหรับการ Upload เข้าระบบ สน.1-2 (ขนาด 240x320 pixels)

2. ตัวอย่างไฟล์เอกสาร ปพ.1 หรือ รบ.1

คำชี้แจง ลักษณะไฟล์ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) หรือ รบ.1 ที่ถูกต้อง

     1. จะต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น
     2. ต้องมีครบทั้ง 2 หน้า (ด้านหน้าและด้านหลัง)
     3. ด้านหลังจะต้องระบุวันอนุมัติจบ (ตามตัวอย่าง)

3. ตัวอย่างไฟล์ภาพบัตรประชาชน (ถ่ายจากบัตรประชาชนตัวจริง เฉพาะด้านหน้า)

4. ตัวอย่างไฟล์แบบฟอร์มรับรองคุณวุฒิการศึกษา

คำชี้แจง

     ขอให้นักศึกษาเข้าพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระบบและนำไปให้โรงเรียน/สถานศึกษารับรอง แล้วดำเนินการ Upload เข้าระบบรายงานตัวนักศึกษา (คู่มือขั้นตอนการพิมพ์แบบฟอร์ม)  (Download หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิ : ใช้แนบตอนส่งให้กับครูที่โรงเรียน)

ขั้นตอนที่ 4 : รายงานตัวออนไลน์ (ตอบแบบสอบถาม และ กดปุ่มรายงานตัว )

หมายเหตุ :

     1. ผู้ที่สามารถใช้งานระบบรับรายงานตัวออนไลน์ได้ จะต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ (สน.1-2) และ Upload ไฟล์เอกสารครอบถ้วยสมบูรณ์ 100% แล้วเท่านั้น
     2. กรุณาศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดการใช้งานงานระบบ ก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง

  ***หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ งานทะเบียนฯ ม.อ.ตรัง  075-201726, 075-201727

ขั้นตอนที่ 5 : ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และ ลงทะเบียนเรียน

หมายเหตุ :

1. เข้าระบบด้วย รหัสนักศึกษา และ PSU Passport 
2. เลือกเมนูบริการด้านการเงิน แล้วดำเนินพิมพ์ใบนำจ่าย ไปชำระที่ธนาคาร ตามระยะเวลาที่กำหนด (ขั้นตอนการพิมพ์ใบ Billpayment)
3. เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถเลือกแบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 2 ครั้ง หรือชำระเต็มจำนวนได้  

                  

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (หลักสูตรปริญญาตรี)

หลักสูตร/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน
การจัดการการท่องเที่ยว
17,000 บาท
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
16,000 บาท
บัญชีบัณฑิต
16,000 บาท
การเงินประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
16,000 บาท
การตลาด
16,000 บาท
การจัดการรัฐกิจ
16,000 บาท
ธุรกิจดิจิทัล
16,000 บาท
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ชั้นปีที่ 3 เรียนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)
46,000 บาท
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ชั้นปีที่ 3 เรียนที่ประเทศมาเลเซีย)
30,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี)

หลักสูตร/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน
สถาปัตยกรรม

30,000 บาท

 

***หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ งานทะเบียนฯ ม.อ.ตรัง  075-201726, 075-201727

      ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน เข้ากลุ่ม LINE  OPEN Chat และ facebook group เพื่อติดตามรายละเอียดต่่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่ QR code ด้านล่างนี้

ทางลัดสำหรับนักศึกษาใหม่