งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

การเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563