งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ชื่อปริญญา : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

อักษรย่อปริญญา (English) : B. Arch. (Architecture)

    ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล โดยใช้องค์ความรู้ด้านสภาพแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุ วิธีการก่อสร้าง องค์ความรู้ด้านวิศวกรรม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ เพื่อประยุกต์และสร้างสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้น (Tropical Architecture) สถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตและนำเอาภูมิปัญญาพื้นถิ่นมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม (Vernacular Architecture) สถาปัตยกรรมที่ตอบสนองแนวความคิดในการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Architecture) และสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Community Architecture) โดยเป้าหมายที่พึงประสงค์คือการผนวกเอาองค์ความรู้