บุคลากรงานรับนักศึกษา

แนะนำบุคลากรงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

นางสาวนงลักษณ์ เกตุบุตร
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 0 7520 1727
E-mail : nonglak.k@psu.ac.th

นายสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0 7520 1721
E-mail : suriyan.b@psu.ac.th

นางวีณา แพฟืน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0 7520 1726
E-mail : weena.p@psu.ac.th

นางสินีนาถ บุญพรหมสุข
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0 7520 1735
E-mail : sineenart.kh@psu.ac.th