ระเบียบมหาวิทยาลัย

# ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับ/ระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง