ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2567
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
welcome PSU Trang’67
กำหนดการรับสมัคร TCAS’ 67
previous arrow
next arrow

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2567 ทั้งสิ้น 4 รอบดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2567

TCAS รอบ 1 - Portfolio

การคัดเลือกรอบที่ 1 พิจารณาจากผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

TCAS รอบ 2 - โควตาภูมิภาค
TCAS รอบ 3 - Admission

การคัดเลือกรอบที่ 3 เป็นการคัดเลือกนักเรียนโดยใช้คะแนนจาก TGAT-TPAT และ A-Level

TCAS รอบ 4 - รับตรงอิสระ

ข่าวกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่