แนะนำศิษย์เก่า ม.อ.ตรัง

ศิษย์เก่าดีเด่น

สัมภาษณ์พี่ๆ บัณฑิต ม.อ.ตรัง

บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
บัณฑิตสาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
4 PSU Commencement 2019