ทุนการศึกษา

ทุนประเภทต่างๆ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

  1. ประเภททุนเงินกู้ยืมรัฐบาลเพื่อการศึกษา
  2. ประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา วิทยาเขตตรัง เป็นทุนที่พิจารณาให้กับนักศึกษาผู้ขอรับทุนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนสำเร็จการศึกษา ยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะ 3 รายการ คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าบำรุงห้องสมุด
  3. ประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ วิทยาเขตตรัง เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษให้กับนักศึกษาผู้ขอรับทุน 3 ภาคการศึกษา
  4. ประเภททุนทั่วไป เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน (จำนวนประมาณ 40-50 ทุน) เพื่อจัดมอบให้แก่นักศึกษาทั้งที่เป็นรายปี และต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา 3 ภาคการศึกษา
  5. ประเภททุนช่วยเหลือโดยแลกเปลี่ยนการทำงาน เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้ที่ได้รับทุนต้องทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นชั่วโมงการทำงาน
  6. ประเภททุนช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือทุนเพื่อบรรเทาพิบัติภัย เป็นทุนที่มหาวิทยาลัย ได้มอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ในปีการศึกษา 2547 เป็นต้น โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล

 

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา สามารถติดต่อได้ที่
งานกิจการนักศึกษา วิทยาเขตตรัง
ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7520-1724 หรือ 0-7520-1725