คู่มือการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกอบด้วย 10 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

ACC

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ACC)

หลักสูตร บธ.บ. (สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล) (IDTM)

หลักสูตร บธ.บ.(สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล) (DBiz)

หลักสูตร บธ.บ.(สาขาวิชาการเงินประกันภัย และการจัดการความเสี่ยง)(FIRM)

หลักสูตร บธ.บ.(สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว)(TRM)

หลักสูตร บธ.บ.(สาขาวิชาการตลาด) (MKT)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ) (PA)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) (BE)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ) (PA&M)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (ARCH)

5/5