การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ระบบการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

การรับสมัคร TCAS รอบ 1 (Portfolio)

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การรับสมัคร TCAS รอบ 2 (โควตาภูมิภาค)

การรับสมัคร TCAS รอบ 3 (การรับตรงร่วมกัน)

การรับสมัคร TCAS รอบ 4 (Admission)

ติดตามข่าวสารการรับสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติม

งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7520-1770 โทรสาร 0-7520-1709