You are currently viewing รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษ คณะรับเอง รอบ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษ คณะรับเอง รอบ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

          ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผ่านระบบ TCAS รอบ 1/1  รับโดย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 200 คน ดังนี้

 

   

      ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารายงานตัวสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

                           link Zoom   :    https://psu-th.zoom.us/j/9990052006
                           Meeting ID  :   999 005 2006

                           คู่มือการใช้แอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านคอมพิวเตอร์   >>>  https://bit.ly/3iir7Ga
                           คู่มือการใช้แอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสมาร์ทโฟน      >>>  https://bit.ly/3wVtxPn


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
โทร. 075-201-727
Facebook : งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง
Facebook กลุ่ม : psutrang2565