You are currently viewing ม.อ.ตรัง เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ ปี 2567
ม.อ.ตรัง เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ ปี 2567

รายละเอียดโครงการ :

โครงการโควตา ม.อ.ตรัง  (คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
>> (คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่) <<

โครงการต้นกล้าสถาภูมิ  (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
>> (คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่) <<

ช่วงเวลาการสมัคร :  

สมัครผ่านระบบออนไลน์วันที่  27  –  31 พฤษภาคม 2567
ที่เว็บไซต์ 
https://e-admission.psu.ac.th
(ปิดระบบ 23.00 น. ในวันสุดท้ายของการสมัคร)

 

หลักฐานการสมัคร :

1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา รวม 6 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
โทร. 0 7520 1727
Facebook : งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง
Facebook Group : psutrang2567